Verlofaanvraag

 

Buiten de schoolvakanties wordt in het algemeen geen vakantie verleend.

Extra verlof bij gewichtige omstandigheden
In geval van gewichtige omstandigheden kan extra verlof worden verleend. Zodra deze omstandigheden bekend zijn, moet de aanvraag worden ingediend bij de directeur van de school.

• Tot en met 10 schooldagen beslist de directeur van de school.
• Bij meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar.
• Tijdens de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar mag geen verlof gegeven worden.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden waarop de leerling of ouders geen invloed hebben.
Bijvoorbeeld:

• Het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan plaatsvinden.
• Verhuizing (max 1 dag).
• Huwelijk van bloed/ of aanverwanten t/m de 3de graad.
• Overlijden van bloed/ of aanverwanten in de 1ste graad ( max 4 dagen) van bloed- of aanverwanten in de 2de graad
  (Max 2 dagen) van bloed- of aanverwanten in de 3de of 4de graad (1dag).
• Bij 25-, 40- en 50-jarig ambstjubileum en 12½ -, 25,- 40-,50-, en 60 jarig huwelijksfeest van ouders of grootouders (1dag).

In bepaalde gevallen dient een verklaring van de arts of een maatschappelijk werker te worden afgegeven, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

Moet het kind onder schooltijd naar een dokter, hulpinstantie, logopedie enz, dan moet de school hiervan een schriftelijk bewijs kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar. Bij de directeur zijn verlofaanvraagformulieren verkrijgbaar. Het verlof is pas toegekend als u hiervoor een beschikking van school heeft ontvangen.

Bezwaar tegen beslissing
Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden gestuurd naar degene die de beslissing heeft genomen. In het bezwaarschrift dient u duidelijk te vermelden, waarom u denkt recht te hebben op extra verlof. U krijgt binnen 6 weken antwoord. Als u het niet eens bent met het besluit op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Maastricht.

Hoe vraagt u een extra vakantie en/of verlof aan?
Aanvragen dienen altijd schriftelijk te gebeuren op een standaard formulier verkrijgbaar bij de directeur, of te downloaden op deze site. Klik op de link om het formulier te downloaden:

Formulier verlofaanvraag Heuvelke